;

Klokkenluidersregeling

Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Ingevolge artikel 3.1.5 van de Zorgbrede Governancecode 2010 dient LeekerweideGroep te beschikken over een zogenaamde klokkenluidersregeling. De uitgebreide regeling kunt u hier vinden. (+ toelichting)

Algemeen

LeekerweideGroep heeft een regeling die waarborgt dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie een vermoeden van een misstand binnen of (mede) buiten de organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de misstanden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

De klokkenluidersregeling is opgenomen op het intranet en is zodoende op te vragen door alle medewerkers van de organisatie. Ook externe personen kunnen de regeling raadplegen via de website.

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door LeekerweideGroep of haar medewerkers;
 2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de organisatie of haar medewerkers;
 3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de organisatie of haar medewerkers;
 4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de organisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling.

Procedure

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon medewerkers.
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon medewerkers kan telefonisch plaatsvinden via de onderstaande telefoonnummers.
 3. Externe derden kunnen eveneens een melding doen bij de vertrouwenspersoon medewerkers.
 4. De vertrouwenspersoon medewerkers bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon medewerkers informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 5. Indien sprake is van een situatie als genoemd onder 2a en 2e informeert de vertrouwenspersoon medewerkers onmiddellijk de Raad van Bestuur, waarbij de bron niet bekend wordt gemaakt. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
 6. De vertrouwenspersoon medewerkers informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij/zij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
 7. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door manager personeel & ontwikkeling afgehandeld met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon medewerkers ontheft van zijn geheimhoudingsplicht. De directie garandeert medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon medewerkers doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar positie binnen de organisatie, dan wel op zijn/haar carrière.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

Geranda Mantel, g.mantel@leekerweide.nl, 06-10236404

Pieter Dekker, p.dekker@leekerweide.nl, 06-10027850

Externe vertrouwenspersoon

Aster Luijendijk aster.luijendijk@arbounie.nl of 088-2726026 of vertrouwenspersoon@arbounie.nl

Info aanvragen

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.