;

Klokkenluidersregeling

Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Met deze regeling, gebaseerd op de modelregeling van de Brancheorganisaties Zorg, geeft LeekerweideGroep uitvoering aan de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is. De regeling sluit ook aan op de Wet Huis voor Klokkenluiders die op 1 juli 2016 in werking is getreden. De Ondernemingsraad heeft met deze regeling ingestemd.

De uitgebreide regeling kunt u hier vinden. (+ toelichting)

Algemeen

LeekerweideGroep heeft een regeling die er voor zorgt dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie een vermoeden van een misstand binnen of (mede) buiten de organisatie kunnen melden. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de misstanden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld en er passende maatregelen worden genomen.

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

  1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door verantwoordelijke personen van LeekerweideGroep of haar medewerkers;
  2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de organisatie of haar medewerkers;
  3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de organisatie of haar medewerkers;
  4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
  5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
  6. en verder alle situaties die naar de mening van een melder kunnen leiden tot misstanden.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de organisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling, daar waar de klachtenregeling niet in voorziet.

Procedure

  1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon medewerkers.
  2. De melding aan de vertrouwenspersoon medewerkers kan telefonisch plaatsvinden via de onderstaande telefoonnummers.
  3. Externe derden kunnen eveneens een melding doen bij de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon medewerkers.
  4. De bestuurder en/of de vertrouwenspersoon medewerkers bevestigt de melding binnen één week aan de melder en informeert over het vervolg. Uiterlijk acht weken na de melding dient de melder bericht te ontvangen van de Raad van Bestuur over het inhoudelijk standpunt over de klacht.

 

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht en/of vertrouwenspersoon medewerkers ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De Raad van Bestuur garandeert medewerkers die meldingen doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar positie binnen de organisatie, dan wel op zijn/haar carrière. 

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

Externe vertrouwenspersoon

 

 

Info aanvragen

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.