;

Klokkenluidersregeling

Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Ingevolge artikel 3.1.5 van de Zorgbrede Governancecode 2010 dient Leekerweide te beschikken over een zogenaamde klokkenluidersregeling. In dit kader verwijzen wij ook naar de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 1 Algemeen

Leekerweide heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de organisatie en de aan Leekerweide verbonden medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen. De klokkenluidersregeling wordt opgenomen in het document management systeem en is zodoende op te vragen door alle medewerkers van de organisatie.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Leekerweide of haar medewerkers;
 2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de 
  organisatie of haar medewerkers;
 3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de organisatie of haar medewerkers;
 4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de organisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Artikel 3 Procedure

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon medewerkers.
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon medewerkers kan telefonisch plaatsvinden via de onderstaande telefoonnummers.
 3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via de vertrouwenspersoon medewerkers.
 4. De vertrouwenspersoon medewerkers bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon medewerkers informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 5. Indien sprake is van een situatie als genoemd onder 2a en 2e informeert de vertrouwenspersoon medewerkers onmiddellijk de directie. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
 6. Bij het informeren van de directie als bedoeld in punt 5 maakt de vertrouwenspersoon medewerkers de bron niet bekend.
 7. De vertrouwenspersoon medewerkers informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij/zij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding. Bij de afhandeling van de melding wordt gebruik gemaakt van de bestaande klachtenregeling. Als dit niet mogelijk is, kan de vertrouwenspersoon ertoe besluiten om rechtstreeks contact op te nemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
 8. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door hoofd personeel & opleiding afgehandeld met inachtneming van de vertrouwelijkheid. 

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon medewerkers ontheft van zijn geheimhoudingsplicht. De directie garandeert medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon medewerkers doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de organisatie, dan wel op zijn/haar carrière.

Contact

Intern
Interne vertrouwenspersoon van Leekerweide:
Geranda Mantel, telefoon intern 6832 of 0229 – 576832;

Extern
De bedrijfsarts, Yvonne Hennink, telefoon 6889, of extern 06-52502114;
Mevrouw Chris Hemerijck van de ArboUnie (06-52500325). Bij haar afwezigheid kan de ArboUnie gebeld worden (088-2726026). 

De vertrouwenspersonen hebben hiertoe getekend voor geheimhouding.

Info aanvragen

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.