;

ANBI-gegevens

ANBI-gegevens van LeekerweideGroep
LeekerweideGroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut-Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling van onze organisatie
Wij bieden onze diensten aan mensen die voor korte of langere tijd ondersteuning, hulp, coaching of behandeling nodig hebben. Dit doen we via onze labels. Ieder label heeft zijn eigen specialisatie.  Maar waar nodig en gewenst, binden we onze  expertise aaneen om zo een complete lijn aan ondersteuning, zorg en begeleiding te kunnen bieden. Samen zijn wij LeekerweideGroep. 

We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Alles kan. Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals. We delen met liefde onze expertise en ervaring. Want daar worden we  allemaal beter van. En precies dát is ons doel.

Beleidsplan en jaardocumentatie
Onze jaarplannen en jaarverslagen publiceren wij op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via www.jaarverslagenzorg.nl

Bestuur en beloningsbeleid
De dagelijkse leiding van LeekerweideGroep is in handen van de Raad van Bestuur,
de heer drs P.P.L. Zegveld MBA.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de Raad van Bestuur. De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht:
- de heer J.M. Blok (voorzitter)
- mevrouw E.J.M. Jonker (secretaris)
- de heer R. Wiedijk
- de heer K. de Vries
- mevrouw S.G.Y. de Clercq

Zowel de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Contactgegevens LeekerweideGroep
Postbus: Postbus 1, 1687 ZG Wognum
Bezoekadres: Verlengde Kerkweg 1, 1687 AA Wognum
Telefoonnummer: 0229 - 57 68 88
E-mailadres: info@leekerweidegroep.nl
Website: www.leekerweidegroep.nl
KvK-nummer: 41231194
ANBI-nummer: 003100765
RSIN-nummer: 810197261